Становништво

Услови

1. Услови за осигурање комерцијалних кредита

а)      Корисник кредита/солидарни дужник:

  • лица са држављанством Републике Србије (која имају пребивалиште на територији Републике Србије), физичка лица која су страни држављани и која на основу дозволе за боравак, односно радне визе бораве у Републици Србији, или  физичка лица која су држављани Републике Србије и која имају боравак у иностранству дуже од годину дана;
  • године живота - минимум 20, максимум 70 година са даном завршетка отплате кредита;
  • позитивна оцена Кредитног бироа (Извештај Кредитног бироа мора бити позитиван, односно, све регистроване доцње по кредитима морају бити измирене; уколико постоји доцња измирена у последњих 12 месеци, иста не сме бити већа од 25% месечне обавезе кредита који је био у доцњи;
  • за држављане РС резиденте, запослење на неодређено време, три месеца код последњег послодавца;
  • за држављане РС нерезиденте, односно стране држављане резиденте, запослење на неодређено време или ангажовање по уговору у трајању од најмање шест месеци у континуитету код последњег послодавца;
  • степен кредитне задужености мора да буде мањи или једнак 80% у случају када је 20% или више обавеза уговорено у страној валути или у динарима са валутном клаузулом, односно, степен кредитне задужености мора да буде мањи или једнак 100% у случају када је 80% или више обавеза уговорено у динарима.

б)      Стамбени кредит:

  • рок отплате кредита: до 30 година;
  • јемци: нису потребни.

в)       Непокретност која је предмет хипотеке:

  • предмет хипотеке може бити укњижени или неукњижени објекат, који је прихватљив и за банку и за НКОСК.

Повезани чланци

Top