Становништво

Потребна документација

а)    Документација потребна за осигурање комерцијалног кредита:

 • захтев за кредит;
 • лична карта или неки други лични документ корисника кредита, односно солидарног дужника, са сликом (пасош, возачка дозвола,...);
 • потврда о висини примања и запослењу корисника кредита и солидарног дужника и друга релевантна документа којима се доказује висина примања;
 • извештај Кредитног бироа и за корисника кредита и за солидарног дужника;
 • уговор о куповини некретнине, оверен у суду, или предуговор, који не мора бити оверен у суду;
 • ако је реч о кредиту за изградњу/адаптацију, предмер и предрачун радова, односно, уговор са извођачем радова и, уколико је у питању изградња/реконструкција, правноснажно решење о одобрењу за изградњу/реконструкцију;
 • уговор о кредиту за куповину/адаптацију/изградњу непокретности;
 • извод из земљишне књиге, извод из листа непокретности, записник о излагању или тапија издата од стране општине и оверена од стране суда, као и извод из интабулационе књиге, за некретнину над којом се конституише хипотека;
 • за неукњижене објекте - решење којим се одобрава изградња/потврда о пријему документације или локацијска/грађевинска дозвола и доказ о ванкњижном власништву (правни след);
 • процена вредности некретнине под хипотеком урађена од стране овлашћеног судског проценитеља прихватљивог и за банку и за НКОСК – за неукњижене објекте процена мора да садржи изјаву вештака о степену завршености (минимум 80%, ако није у питању пројектно финансирање) и изјаву о усклађености објекта са пројектно-техничком документацијом.
 • оверен уговор о хипотеци или оверена заложна изјава о успостављању заложног права сачињени у складу са Законом о хипотеци, који имају снагу извршне исправе,  са пријемним печатом надлежног регистра;
 • изјава о упознатости супружника заложног дужника са поступком заснивања хипотеке;
 • полиса осигурања некретнине винкулирана на банку;
 • полиса осигурања живота вункулирана на банку, уколико је корисник кредита закључио животно осигурање; 
 • Решење о упису хипотеке (банка ће по добијању истог, накнадно доставити Корпорацији и правноснажно решење о упису хипотеке у земљишну књигу/катастар непокретности/интабулациону књигу за укњжене објекте, док је за неукњижене објекте, ради коначног осигурања кредита, потребно приложити решење о упису хипотеке.

 

б)    Документација потребна за добијање субвенцинисаног кредита по Програму дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије

Поред документације потребне за осигурање комерцијалног кредита, неопходно је обезбедити и следећу документацију:

 • захтев за добијање кредитних средстава из буџета Републике Србије;
 • изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да корисник кредита и/или његов супружник не поседују у власништву стамбени објекат, а уколико имају некретнину/некретнине у власништву решење/решења Пореске управе о плаћеном порезу на имовину из претходне године;
 • извод из матичне књиге венчаних (за лица која су у браку);
 • уверење локалне самоуправе за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода - пореза на имовину, према месту пребивалишта корисника кредита/супружника;
 • изјаву, оверену од стране надлеженог старешине, да корисник своје стамбено питање решава трајно путем кредита и да се одриче права на решавање стамбеног питања по прописима о стамбеном обезбеђивању у Министарству одбране;
 • потврду о проценту кредитних средстава из буџета Републике Србије на који корисник кредита има право, а коју му издаје надлежни орган Министарства одбране.

Повезани чланци

Top