Банке

Јавни позив банкама и другим финансијским организацијама

1. Позивају се банке и друге финансијске организације, које одобравају стамбене кредите, да уколико желе да користе услуге осигурања стамбених кредита код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (у даљем тексту: Национална корпорација), поднесу пријаву за закључење Уговора о регулисању међусобних односа у пословима осигурања потраживања по основу стамбених кредита са Националном корпорацијом. Текст Уговора са пратећом документацијом, Национална корпорација ће доставити банкама и другим финансијским организацијама, у року од три дана од дана подношења пријаве.

2. Пријава из тачке 1. овог јавног позива обавезно садржи:

 • назив и седиште, број решења регистарског суда, број решења Народне банке Србије о издавању дозволе за рад, матични број, послове које обавља у смислу Закона о банкама и другим финансијским организацијама, организацију, мрежу, статус организационих делова и овлашћења организационих делова у правном промету;
 • основне податке о пословној и развојној политици банке или друге финансијске организације, а нарочито податке о планираним средствима за пласман у стамбене кредите, планираној структури кредита по рочности, политици каматних стопа, висини провизија и другим условима за одобравање кредита.

3. Уз пријаву за закључење уговора Банка подноси документацију из које се може сагледати њена организација и пословање, а нарочито:

 • уговор о оснивању и статут банке,
 • решење регистарског суда са прилозима о упису банке у судски регистар,
 • копију решења НБС о издавању дозволе за рад,
 • последњи годишњи и периодични биланс стања и успеха,
 • последњи рекласификовани биланс стања и успеха,
 • извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији последњег годишњег обрачуна,
 • последњи извештај о усклађености пословања са одредбама Закона о банкама идругим финансијским организацијама достављен Народној банци Србије,
 • податке о лицима с посебним овлашћењима и одговорностима,

4. О избору банака и других финансијских организација са којим ће Национална корпорација закључити уговор из тачке 2. овог јавног позива одлучује Управни одбор ценећи све околности из пријаве и приложене документације уз пријаву, а нарочито:

 • обим и структуру средстава које Банка планира да одобри за пласман у облику стамбених кредита, у укупном износу и по рочности,
 • висину каматних стопа, висину провизија и друге услове по којима банка одобрава кредите,
 • степен наплативости по до сада одобреним, доспелим кредитима банке,

Пријаве доставити на адресу:

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

Додатне информације се могу добити на телефон 011/ 38- 17- 900 и путем мејла info@nkosk.co.rs.

Повезани чланци

Top