Потврда о извршеној регистрацији

  • Матични број: 17613120
  • Порески идентификациони број: 103539077
  • Број рачуна: 840-924621-77 код Управе за Трезор
  • Овлашћено лице: Гордана Камиџорац Лукач