Uslovi

 

1. Uslovi za osiguranje komercijalnih kredita

a)      Korisnik kredita/solidarni dužnik:

  • lica sa državljanstvom Republike Srbije (koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije), fizička lica koja su strani državljani i koja na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji, ili  fizička lica koja su državljani Republike Srbije i koja imaju boravak u inostranstvu duže od godinu dana;
  • godine života - minimum 20, maksimum 70 godina sa danom završetka otplate kredita;
  • pozitivna ocena Kreditnog biroa (Izveštaj Kreditnog biroa mora biti pozitivan, odnosno, sve registrovane docnje po kreditima moraju biti izmirene; ukoliko postoji docnja izmirena u poslednjih 12 meseci, ista ne sme biti veća od 25% mesečne obaveze kredita koji je bio u docnji;
  • za državljane RS rezidente, zaposlenje na neodređeno vreme, tri meseca kod poslednjeg poslodavca;
  • za državljane RS nerezidente, odnosno strane državljane rezidente, zaposlenje na neodređeno vreme ili angažovanje po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci u kontinuitetu kod poslednjeg poslodavca;
  • stepen kreditne zaduženosti mora da bude manji ili jednak 80% u slučaju kada je 20% ili više obaveza ugovoreno u stranoj valuti ili u dinarima sa valutnom klauzulom, odnosno, stepen kreditne zaduženosti mora da bude manji ili jednak 100% u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima.

b)      Stambeni kredit:

  • rok otplate kredita: do 30 godina;
  • jemci: nisu potrebni.

c)       Nepokretnost koja je predmet hipoteke:

  • predmet hipoteke može biti uknjiženi ili neuknjiženi objekat, koji je prihvatljiv i za banku i za NKOSK.