Potvrda o izvršenoj registraciji

  • Matični broj: 17613120
  • Poreski identifikacioni broj: 103539077
  • Broj računa: 840-924621-77 kod Uprave za Trezor
  • Ovlašćeno lice: Gordana Kamidžorac Lukač