Potrebna dokumentacija

 

a)    Dokumentacija potrebna za osiguranje komercijalnog kredita:

 • zahtev za kredit;
 • lična karta ili neki drugi lični dokument korisnika kredita, odnosno solidarnog dužnika, sa slikom (pasoš, vozačka dozvola,...);
 • potvrda o visini primanja i zaposlenju korisnika kredita i solidarnog dužnika i druga relevantna dokumenta kojima se dokazuje visina primanja;
 • izveštaj Kreditnog biroa i za korisnika kredita i za solidarnog dužnika;
 • ugovor o kupovini nekretnine, overen u sudu, ili predugovor, koji ne mora biti overen u sudu.
 • ako je reč o kreditu za izgradnju/adaptaciju, predmer i predračun radova, odnosno, ugovor sa izvođačem radova i, ukoliko je u pitanju izgradnja/rekonstrukcija, pravnosnažno rešenje o odobrenju za izgradnju/rekonstrukciju;
 • ugovor o kreditu za kupovinu/adaptaciju/izgradnju nepokretnosti;
 • izvod iz zemljišne knjige, izvod iz lista nepokretnosti, zapisnik o izlaganju ili tapija izdata od strane opštine i overena od strane suda, kao i izvod iz intabulacione knjige, za nekretninu nad kojom se konstituiše hipoteka;
 • za neuknjižene objekte - rešenje kojim se odobrava izgradnja/potvrda o prijemu dokumentacije ili lokacijska/građevinska dozvola i dokaz o vanknjižnom vlasništvu (pravni sled);
 • procena vrednosti nekretnine pod hipotekom urađena od strane ovlašćenog sudskog procenitelja prihvatljivog i za banku i za NKOSK – za neuknjižene objekte procena mora da sadrži izjavu veštaka o stepenu završenosti (minimum 80%, ako nije u pitanju projektno finansiranje) i izjavu o usklađenosti objekta sa projektno-tehničkom dokumentacijom.
 • overen ugovor o hipoteci ili overena založna izjava o uspostavljanju založnog prava sačinjeni u skladu sa Zakonom o hipoteci, koji imaju snagu izvršne isprave,  sa prijemnim pečatom nadležnog registra;
 • izjava o upoznatosti supružnika založnog dužnika sa postupkom zasnivanja hipoteke;
 • polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na banku;
 • polisa osiguranja života vunkulirana na banku, ukoliko je korisnik kredita zaključio životno osiguranje; 
 • Rešenje o upisu hipoteke (banka će po dobijanju istog, naknadno dostaviti Korporaciji i pravnosnažno rešenje o upisu hipoteke u zemljišnu knjigu/katastar nepokretnosti/intabulacionu knjigu za uknjžene objekte, dok je za neuknjižene objekte, radi konačnog osiguranja kredita, potrebno priložiti rešenje o upisu hipoteke.

 

b)    Dokumentacija potrebna za dobijanje subvencinisanog kredita po Programu dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije

Pored dokumentacije potrebne za osiguranje komercijalnog kredita, neophodno je obezbediti i sledeću dokumentaciju:

 • zahtev za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije;
 • izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat, a ukoliko imaju nekretninu/nekretnine u vlasništvu rešenje/rešenja Poreske uprave o plaćenom porezu na imovinu iz prethodne godine;
 • izvod iz matične knjige venčanih (za lica koja su u braku);
 • uverenje lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda - poreza na imovinu, prema mestu prebivališta korisnika kredita/supružnika;
 • izjavu, overenu od strane nadleženog starešine, da korisnik svoje stambeno pitanje rešava trajno putem kredita i da se odriče prava na rešavanje stambenog pitanja po propisima o stambenom obezbeđivanju u Ministarstvu odbrane;
 • potvrdu o procentu kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije na koji korisnik kredita ima pravo, a koju mu izdaje nadležni organ Ministarstva odbrane.