Pitanja i odgovori

PITANJA U VEZI SA OSIGURANJEM STAMBENOG KREDITA

PITANJA U VEZI SA SUBVENCIONISANIM STAMBENIM KREDITIMA

PITANJA U VEZI SA PREDMETOM OBEZBEĐENJA - HIPOTEKOM


PITANJA U VEZI SA OSIGURANJEM STAMBENOG KREDITA

1.     Kako se podnosi zahtev za stambeni kredit osiguran kod NKOSK-a?

Potrebno je obratiti se direktno nekoj od banaka koje su zaključile ugovor sa NKOSK-om i u nekoj od njih podneti zahtev za kredit. Korisnik kredita celu proceduru završava na šalteru banke, a banka, kao klijent Korporacije, podnosi zahtev za osiguranje i svu prateću dokumentaciju Korporaciji. Spisak banaka pogledajte ovde.

2.     Ko sve može da mi bude solidarni dužnik?

Ukoliko Vaša mesečna primanja nisu dovoljna da pokriju ratu za stan koji želite da kupite, u otplatu kredita možete da uključite i druga lica – solidarne dužnike. Solidarni dužnik može biti bilo koja osoba koja ispunjava sve uslove koji su propisani i za korisnika kredita. To može biti supružnik, član porodice, prijatelj ili bilo koje drugo lice. Takođe, svi solidarni dužnici su ravnopravni među sobom i snose iste obaveze.

3.     Da li su za stambeni kredit potrebni žiranti?

Za stambene kredite osigurane kod NKOSK-a nisu potrebni žiranti.

4.     Da li mogu da konkurišem za stambeni kredit osiguran kod NKOSK-a ako imam ugovor o radu na određeno vreme?

Da bi se konkurisalo za stambeni kredit osiguran kod NKOSK-a neophodno je da sa poslodavcem imate zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme i da ste minimum 3 meseca u radnom odnosu kod trenutnog poslodavca. Izuzetno, korisnik kredita može biti i lice-rezident koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme, u skladu sa članom 65. i  članom 72. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007-autentično tumačenje, 97/2008 i 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016), članom 70. i članom 86. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/2005, 50/2006 i 18/2010, 112/2015), članom 27. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005-ispravka, 101/2007, 65/2008-odluka US, 72/2012, 7/2014-odluka US i 44/2014) i članom 63. (stav 1. tačka 3.) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009 i 99/2014) i članom 40. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Službeni glasnik RS”, br. 104/2009, 32/2014-odluka US i 106/2015), odnosno lice-rezident kojem radni odnos na određeno vreme nije zasnovan u skladu sa odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-odluka US), a traje duže od tri godine kod poslednjeg poslodavca (zaposleni u međunarodnim organizacijama i sl.).

5.     Koliko traje procedura odobrenja stambenog kredita?

Proces obrade zahteva za osiguranje kredita u Nacionalnoj korporaciji traje do pet radnih dana, naravno, pod uslovom da je banka dostavila kompletnu dokumentaciju. U slučaju da govorimo o kreditima sa subvencijom, procedura osiguranja podrazumeva saradnju nekoliko institucija (Ministarstvo odbrane i Pravobranilaštvo, nadležni registar nepokretnosti, poslovna banka i Nacionalna korporacija) i u takvim okolnostima podrazumeva nešto dužu proceduru. Ako posmatramo celokupan proces od podnošenja zahteva za kredit u banci do isplate, procedura traje 3 nedelje ukoliko je reč o komercijalnim stambenim kreditima, odnosno, 4 nedelje ukoliko je reč o kreditima sa subvencijom. Vrlo često procedura traje duže zbog nekompletne dokumentacije i u slučajevima gde je predmet hipoteke neuknjižena nepokretnost, s obzirom na to da je za konačno odobrenje potrebno pribaviti rešenje o upisu hipoteke, na koje se u zavisnosti od konkretnog nadležnog registra može takođe čekati nekoliko nedelja.

6.     Uzeo sam stambeni kredit u banci pre početka rada NKOSK-a (pre oktobra 2004.). Da li moj kredit može da se osigura i da mi se na taj način spusti kamatna stopa?

Bankama koje sarađuju sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita ponuđeno je da retroaktivno osiguraju stambene kredite koje su odobrile pre oktobra 2004. godine, a koji ispunjavaju sve uslove za osiguranje kredita kod NKOSK-a. O ovoj mogućnosti možete da se raspitate u svojoj banci.

7.     Koji su troškovi osiguranja kredita?

Za osiguranje kredita naplaćuju se trošak obrade zahteva u visini od 30 evra (u dinarskoj protivvrednosti) i premija osiguranja, u procentualnom iznosu u odnosu na visinu kredita i vrednost nekretnine koja se zalaže.

8.     Kako se obračunava premija osiguranja?

Odluku o visini premije osiguranja možete pogledati  ovde.

9.    Kako se plaća premija osiguranja?

Tošak obrade zahteva i premija osiguranja plaćaju se JEDNOKRATNO i važe za ceo period otplate kredita.

10.  Da li se premija osiguranja plaća i kod subvencionisanih kredita?

Da. Premija osiguranja se plaća za sve kredite koji se osiguravaju kod NKOSK-a, uključujući i subvencionisane kredite, ali se kod njih obračunava samo na deo kredita koji odobrava banka.

11.  Ukoliko refinansiram već postojeći i osigurani stambeni kredit kod druge banke, da li ću morati ponovo da platim premiju osiguranja?

Kod refinansiranja već osiguranog kredita nije potrebno ponovo platiti premiju osiguranja, naravno, ukoliko nije došlo do promene parametara kredita, poput rasta LTV racija, valute kredita i sl.

12.  Da li je neophodno da imam otvoren tekući račun u banci u kojoj želim da uzmem stambeni kredit?

NKOSK ne postavlja nikakav uslov koji se tiče banke kod koje se vodi tekući račun, ali treba znati da će u većini slučajeva banka zahtevati da se kod nje vodi tekući račun. Raspitajte se direktno u banci u kojoj želite da podignete stambeni kredit da li se postavlja taj uslov.

13.  Da li Nacionalna korporacija osigurava kredite za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih stambenih jedinica?

Da. Korporacija osigurava kredite za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih stambenih jedinica, ali u te svrhe banke ne mogu odobriti kredit sa subvencijom države. Pored standardnih uslova koje klijent treba da ispuni za dobijanje komercijalnog kredita potrebno je da dostavi odobrenje za izgradnju, ukoliko je u pitanju rekonstrukcija, predmer i predračun radova u oba slučaja, odnosno, ugovor sa izvođačem radova, ukoliko je u pitanju adaptacija.

14.  Može li kredit za izgradnju objekta za stanovanje da bude osiguran kod Nacionalne korporacije?

Kada su u pitanju krediti namenjeni izgradnji stambenog objekta, Nacionalna korporacija osigurava kredite, i komercijalne i subvencionisane, odobrene u tu svrhu. Uslovi koji se pri tome traže od strane Nacionalne korporacije ne razlikuju se od uslova koje banke u tom pogledu imaju - potrebno je da korisnik kredita ima rešenje o odobrenju za izgradnju, predmer i predračun radova (ili ugovor sa izvođačem radova), a obezbeđenje takvog kredita mora biti hipoteka na nekoj drugoj nepokretnosti. U skladu sa Uredbom, da bi se dobio subvencionisani kredit za izgradnju potrebno je da korisnik kredita ima pravosnažno odobrenje za izgradnju, odnosno, građevinsku dozvolu u kojoj je naveden kao investitor.

15.  Kontaktirao sam nekoliko banaka  koje sarađuju sa NKOSK-om i dobio sam različite informacije. Kako je to moguće, zar ne bi trebalo da sve banke imaju iste uslove koje NKOSK propisuje?

NKOSK propisuje opšte uslove koji se moraju poštovati, ali ne ograničava banku u domenu poslovne politike prema građanima za odobrenje stambenih kredita. Banka ima pravo da odobri kredit pod uslovima koje ona smatra adekvatnim, a u tom smislu, da biste stekli što bolju sliku o tome kakvi sve krediti postoje na tržištu i kakvi su njihovu uslovi, uvek preporučujemo da se informišete kod bar nekoliko banaka sa kojima sarađujemo.

16.  Šta su stambeni krediti za nerezidente i pod kojim se uslovima mogu dobiti?

Da bi se omogućilo stambeno kreditiranje našim državljanima koji žive u inostranstvu - nerezidentima, kao i stranim državljanima koji borave u našoj zemlji, Nacionalna korporacija proširila je krug lica koja mogu da apliciraju za stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK-a za prethodno pomenute kategorije.

Pored opštih uslova koji su potrebni za dobijanje stambenog kredita, potrebno je  podneti sledeću dokumentaciju:

a.      izveštaje kreditnog biroa i za korisnika kredita i za solidarnog dužnika, kao i izveštaj o kreditnim i drugim obavezama koje korisnik kredita ima u državi u kojoj boravi (za državljane Republike Srbije koji imaju boravak u inostranstvu), odnosno čiji je državljanin (za strane državljane koji borave u Republici Srbiji), izdat od strane nacionalnog kreditnog biroa ili institucije koja se bavi praćenjem kreditne istorije klijenata. Izveštaj kreditnog biroa mora biti pozitivan;

b.      izvod sa računa banke preko koje korisnik kredita/solidarni dužnik prima zaradu sa prometom u  poslednjih 12 meseci (za državljane Republike Srbije koji imaju boravak u inostranstvu);

c.      ugovor o radu na neodređeno vreme, odnosno, dokaz o angažovanju po ugovoru u trajanju od najmanje šest meseci u kontinuitetu kod poslednjeg poslodavca.

17.  Da li može da se izvrši rekonstrukcija, odnosno, dogradnja objekta koji se kupuje?

Uredbom o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje je definisana zabrana dodatnog opterećenja ili umanjenja vrednosti založene nepokretnosti, odnosno, nepokretnosti čija se kupovina ili izgradnja kreditira iz sredstava banke i budžeta Republike Srbije, sve do konačne otplate kredita i dok pravo zaloge-hipoteke I reda ustanovljeno u korist banke i Republike Srbije na osnovu ugovora o kreditu traje, ali moguća je i rekonstrukcija - dogradnja objekta uz saglasnost poverilaca banke i Republike Srbije (pod pretpostavkom da se radi o proširenju prostora za stanovanje). Kod komercijalnih kredita, ukoliko je predmet kupovine nepokretnost na kojoj je uspostavljena hipoteka, dogradnja objekta  je moguća uz saglasnost poverilaca - banke. Uz zahtev za davanje saglasnosti neophodno je priložiti dopis nadležnog organa za izdavanje odobrenja u kojem će se videti za koju svrhu se saglasnost poverioca traži i propratno pismo banke na osnovu čega će biti odlučeno da li će se saglasnost dati. U svakom slučaju, bilo da je predmet nadogradnje ili rekonstrukcije nepokretnost koja je predmet kupovine i hipoteke ili samo kupovine, pre preduzimanja bilo kakvih radnji, potrebno je o tome informisati banku, a banka Korporaciju.

18.  Šta podrazumeva 80% završenosti objekta?

Pod procenom se podrazumeva nalaz veštaka građevinske struke kojim se osim procene građevinske i tržišne vrednosti objetka (uz fotografiju), potvrđuje da je objekat najmanje 80% završen, kao i da faktičko stanje objekta ne odstupa od građevinske dozvole u meri u kojoj bi to dovelo do rušenja celog objekta ili njegovog dela, čime bi se značajno smanjila vrednost objekta. Pored navedenog, procena mora obavezno da sadrži izjavu veštaka da je izvršio uvid u glavni projekat i ostalu projektno-tehničku dokumentaciju i da na osnovu toga potvrđuje usklađenost izgrađenog objekta sa projektno-tehničkom dokumentacijom.

19.  Šta se dešava kada klijent prestane sa otplatom kredita banci?

U slučaju da klijent kasni sa otplatom rate kredita, banka u ovakvim situacijama, a u dogovoru sa klijentom može na određeno vreme da odloži rok otplate kredita, tj. da predloži restrukturiranje kredita. Banka se u dogovoru sa klijentom opredeljuje za ovakav vid rešenja kada se ustanovi da klijent samo privremeno nije u mogućnosti da na vreme izmiruje svoje obaveze oko otplate kredita, ali da će u skorijem vremenskom periodu ponovo biti platežno sposoban za izmirenje svojih obaveza prema banci. Međutim, ukoliko banka i klijent ne postignu dogovor oko odlaganja roka otplate kredita ili restrukturiranja, odnosno, ako klijent i nakon odlaganja roka otplate nastavi da neuredno ispunjava obaveze prema banci, sprovodi se prodaja nepokretnosti u postupku predviđenom odredbama Zakona o hipoteci ili Zakona o izvršenju i obezbeđenju, nakon čega se iz sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti namiruju potraživanja banke i RS ukoliko je u pitanju subvencija.

20.  Kome da se obratim za objašnjenje razloga za odbijanje osiguranja kredita ?

Usled obaveze zaštite podataka o ličnosti, NKOSK nije u mogućnosti da informacije o zahtevima banaka pruža telefonom. NKOSK odmah nakon donošenja odluke o osiguranju obaveštava poslovnu banku koja je podnela zahtev. Stoga, sve informacije su dostupne kod Vašeg kreditnog referenta u banci u kojoj ste podneli zahtev za podizanje stambenog kredita. Ukoliko smatrate da za to postoji osnov, molimo Vas da dopis sa obrazloženjem neslaganja sa negativnom odlukom pošaljete na e-mail adresu: info@nkosk.co.rs.

21.  U banci mi kažu da je uslov za osiguranje stambenog kredita minimum 6 meseci radnog staža na neodređeno vreme kod poslednjeg poslodavca, a na vašem sajtu piše 3 meseca.

Nacionalna korproacija definiše uslove pod kojima osigurava kredite, a banke, u skladu sa uslovima NKOSK-a, definišu svoje. Ukoliko je banka svojom poslovnom politikom odredila limit od 6 meseci, pokušajte da u nekoj od drugih banaka potpisnica pronađete uslove koji Vam najviše odgovaraju.

22.  Ukoliko kupujem nekretninu od bliskog rođaka, mogu li da konkurišem za dobijanje kredita osiguranog kod NKOSK?

Navedeno ograničenje ne postoji, ali takvi krediti mogu izazvati sumnju u pogledu namene korišćenja sredstava i odobravaju se ukoliko su zadovoljavajući ostali parametri, kao što su LTV, kreditna sposobnost, utrživost nekretnine. Kod subvencionisanih kredita nije moguće uzeti kredit za kupovinu stana od bliskog rođaka.

23.  Može li se dobiti kredit za izgradnju montažne kuće?

Ukoliko su ispunjeni neophodni uslovi za dobijanje osiguranog kredita, predmet kupovine može biti montažna kuća. Problem se može javiti u vidu predmeta obezbeđenja, čiji stepen izgrađenosti mora biti najmanje 80%.

24.  Da li se osiguravaju krediti za kupovinu poslovnog prostora?

U skladu sa Zakonom o NKOSK-u, predmet kreditiranja ne može biti kupovina/adaptacija/izgradnja/prenamena poslovnog prostora.

25.  Kako da kupim na kredit neuknjižen stan?

Za kupovinu neuknjiženog stana na kredit postoje dve mogućnosti:

§ Prvi način je kupovina na kredit neuknjiženog stana uz uspostavljanje hipoteke na tom istom stanu, pri čemu stan mora biti najmanje 80% izgrađen, preciznije, da je objekat skoro u potpunosti završen. U tom slučaju potrebno je da korisnik kredita priloži rešenje o odobrenju za izgradnju, odnosno građevinsku dozvolu, izvod iz registra nepokretnosti za parcelu na kojoj je objekat izgrađen, kao i dokumentaciju kojom se dokazuje sled vanknjižnog vlasništva na objektu.

§ Drugi način je da se kupi neuknjižen stan, a da se hipoteka stavi na neki drugi objekat koji je uknjižen (postoji mogućnost da se naknadno, kada se stan koji je predmet kupovine uknjiži, hipoteka stavi na taj stan, a da se sa prvog stana briše).

26.  Kako da kupim stan u izgradnji ?

Za kupovinu na kredit stana u izgradnji NKOSK traži iste uslove kao za stanove koji su u potpunosti završeni, ali nisu uknjiženi. Prema tome, odgovor na ovo pitanje je identičan odgovoru na prethodno pitanje.

Pored navedenog, kupovina i stavljanje pod hipoteku stana čija je gradnja tek počela, odnosno koji ne ispunjava uslov od 80% izgrađenosti, moguća je za stambene kredite odobrene od strane banke u slučaju kada je investitor na tom objektu kreditiran za njegovu izgradnju od strane iste banke, kroz tzv. projektno finansiranje. Ovakav model kreditiranja pruža zaštitu i pravnu sigurnost kako kupcima stanova, tako i bankama i Nacionalnoj korporaciji, kao i izvesnosti da će stan koji kupuju na ovaj način biti i završen. Izuzetak je kupovina stanova iz projekta Stepa Stepanović gde je moguće uspostavljanje hipoteke i nad objektima u početnoj fazi izgradnje, bez obzira na to da li se radi o finansiranju izgradnje kroz projektno finansiranje (pošto postoje i takvi objekti u okviru pomenutog projekta) ili se izgradnja finansira isključivo sredstvima investitora.

 

PITANJA U VEZI SA SUBVENCIONISANIM STAMBENIM KREDITIMA

27.  Koji su uslovi za osiguranje stambenih kredita uz subvenciju države?   

Uslove možete pogledati ovde.

28.  Koliko iznosi kamatna stopa za subvencionisani stambeni kredit na deo koji se finansira iz budžeta Republike Srbije?

Kamatna stopa za korisnika stambenog kredita na deo kredita koji se finansira iz budžeta RS na ime učešća iznosi 0% na godišnjem nivou, bez naplate interkalarne kamate za period otplate kredita banke, odnosno, 0,1% kod subvencionisanja PVL, takođe bez naplate interkalarne kamate za period otplate kredita banke.

Kamatnu stopu, za deo kredita koji finansira, banka određuje u skladu sa aktima poslovne politike i njena maksimalna visina je jednaka vrednosti šestomesečnog ЕУРИБОР-а + 4,5% на годишњем нивоу.

29.  Da li će i sledeće godine biti programa  subvencionisanja stambenih kredita?

Uredbu donosi Vlada RS u zavisnosti od ciljeva i sredstava u budžetu.

30.  Da li se može kupiti stan od privatnog lica i konkurisati za dobijanje subvencionisanog stambenog kredita?

Kod komercijalnih kredita i kredita uz subvenciju PVL nema ovih ograničenja.

31.  Da li mogu da konkurišem za dobijanje subvencionisanog stambenog kredita ukoliko supruga poseduje 30% neke stambene jedinice?

Korisnik subvencionisanog kredita, odnosno njegov bračni drug, ne sme da poseduje stambeni objekat u celosti (u suprotnom, kredit za kupovinu nove nepokretnosti mogu dobiti u visini razlike vrednosti nove nepokretnosti i vrednosti nepokretnosti koju poseduju). Posedovanje dela nekretnine ne predstavlja smetnju kod dobijanja kredita uz subvenciju države samo ukoliko vlasnik preostalog dela nije supružnik i u tom slučaju se smatra da je stambeno pitanje rešeno.

32.  Da li mogu da otuđim stan kupljen kreditom uz subvenciju države?

Odgovor zavisi od uslova pod kojim je subvencija navedene godine realizovana, kao i od Ugovora koji ste potpisali. U svakom slučaju, možete se obratiti Korporaciji dopisom sa molbom da se dâ saglasnost na prodaju i zatvaranje kredita u celosti.

33.  Da li se nadzidan stan na krovu stare zgrade može  smatrati  novoizgrađenim objekatom ?

Ukoliko je investitor pribavio odobrenje za nadogradnju stambene zgrade (na osnovu ugovora sa skupštinom stanara) kojim je predviđena izgradnja novih stambenih jedinica i pod pretpostavkom da su svi ostali uslovi ispunjeni, moguće je odobrenje kredita uz subvenciju.

 34. Da li se procenat učešća države smanjuje sa povećanjem našeg obaveznog učešća od 10%?

Uredba definiše minimalno sopstveno učešće od 10%, a u slučaju da korisnik ponudi više od 10% učešća, od kupoprodajne cene proporcionalno se smanjuje i kredit banke i kredit Republike Srbije tako da uvek ostanu u odnosu od 75:20.

U cilju jasne računice, na našem sajtu postoji kalkulator koji nakon unosa kupoprodajne cene, sopstvenog učešća (min 10%), roka i kamate određuje iznos kredita i banke i kredita RS kao i mesečne rate. Kreditni kalkulator možete pronaći na sledećem linku: http://www.nkosk.rs/content/kreditni-kalkulator.

Ideja je da se istim sredstvima iz budžeta subvencioniše što veći broj građana.

Želimo da naglasimo da je odnos kredita banke i kredita RS (80:10) od važnosti i zbog kasnijeg upisa hipoteke, raspolaganja hipotekom, unapred definisanog LTV racija i sl.

PITANJA U VEZI SA PREDMETOM OBEZBEĐENJA - HIPOTEKOM

35.  Koje uslove mora da ispuni nepokretnost da bi mogla da bude predmet hipoteke?

a.      Nekretnina mora biti uknjižena u zemljišnjoj knjizi, katastru nepokretnosti, odnosno, na teritoriji Republike Srbije gde ne postoje zemljišne knjige ili katastar nepokretnosti prihvatiće se evidencija nepokretnosti po pravilima tapijskog sistema.

b.      Procenjena vrednost nepokretnosti mora biti verifikovana od strane Koprporacije.

c.      Nekretnina mora da bude osigurana od osnovnih rizika, a polisa osiguranja vinkulirana na banku.

d.      Korporacija zadržava diskreciono pravo da kredite koji ne ispunjavaju ili ispunjavaju zadate kriterijume ne osigura.

36.  Osigurava li Nacionalna korporacija i stambene kredite bez hipoteke?

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita je specijalizovana institucija koja osigurava kredite koje banke odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina, a koji su obezbeđeni hipotekom, što konkretno znači da nije moguće aplicirati za kredit sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije bez uspostavljanja hitoteke kao obezbeđenje kredita.

37.  Da li NKOSK prihvata kao obezbeđenje hipoteku uspostavljenu nad nekretninom koja je registrovana u tapijskom sistemu?

Da. NKOSK prihvata hipoteke koje su upisane u bilo koji od važećih registara: katastar nepokretnosti, zemljišna knjiga i tapijski sistem.

38.  Šta predstavlja hipoteka drugog reda?

U skladu sa zahtevima tržišta, a imajući u vidu da su ciljevi Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita konstantno unapređenje usluge i kontinuirano delovanje na tržištu stambenih kredita, omogućeno je prihvatanje osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita obezbeđenih hipotekom drugog reda uz ispunjenje određenih uslova.

Vansudska izvršna hipoteka drugog reda se prihvata kao instrument obezbeđenja stambenog kredita, uz ispunjenje uslova koji su određeni Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita, u cilju omogućavanja korisnicima kredita koji su kao obezbeđenje kredita ponudili znatno vredniju nepokretnost da se ponovo zaduže. Primera radi, korisnik koji je već podigao stambeni kredit na koji je uspostavio hipoteku veće vrednosti od iznosa kredita, može da uzme još jedan kredit, recimo za adaptaciju, na koji će biti uspostavljena hipoteka drugog reda. Odobravanje kredita na osnovu hipoteke drugog reda kao obezbeđenja može se realizovati samo kod iste banke kod koje je uzet kredit nad kojim je uspostavljena hipoteka prvog reda uz uslov da LTV, odnos iznosa kredita i vrednosti nepokretnosti,  ukupnog iznosa celokupnog potraživanja banke po osnovu kredita bude do 90. Upravo uvođenjem ovakvog vida dodatnog kreditiranja, hipoteke drugog reda, NKOSK želi da izađe u susret kako budućim tako i svojim starim klijentima, koji su se ranije obraćali Korporaciji raspitujući se za pomenute kredite. Navedena mogućnost ne postoji kada su u pitanju nepokretnosti koje su opterećene hipotekom I reda po osnovu subvencionisanih kredita, s obzirom na to da je samim Programom, odnosno Uredbom, predviđena zabrana dodatnog opterećenja nepokretnosti koja se kupuje uz subvenciju države.

39.  Da li hipoteka može da se stavi na objekat u vlasništvu pravnog lica?

Nacionalna korporacija ne prihvata osiguranje kredita gde se kao sredstvo obezbeđenja uspostavlja hipoteka na objektu koji je u vlasništvu pravnog lica. Jedini izuzetak je situacija kada klijent kupuje objekat od pravnog lica kao prodavca, a taj objekat i zalaže, pa se u momentu upisa hipoteke pravno lice još uvek vodi kao vlasnik istog.

40.   Da li zemljište može biti predmet hipoteke?

NKOSK ne osigurava kredite gde je predmet hipoteke samo zemljište.

POSTAVITE PITANJE