Obračun i visina premija osiguranja

Visina premije osiguranja

Model 1 – nekretnina koja se kupuje je istovremeno i nekretnina na koju se uspostavlja hipoteka.

LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine, odnosno, procenjene vrednosti nepokretnosti ukoliko je niža od kupoprodajne cene, koja se kupuje i stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

Kod stambenih kredita kojima se refinansira neosiguran kredit*, koji naknadno ispune uslove za osiguranje*, odnosno kod kojih se kupoprodajna cena određuje kao procenat u odnosu na procenjenu vrednost nepokretnosti (kupovina u vansudskom/sudskom postupku prinudne prodaje nepokretnosti), LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nepokretnosti koja se kupuje i stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

Kod stambenih kredita kojima se refinansira neosiguran kredit, odnosno koji naknadno ispune uslove za osiguranje LTV racio obračunava na procenjenu vrednost, primenjuje se u slučaju da je od momenta zaključenja ugovora o kreditu (koji je predmet refinansiranja ili naknadnog osiguranja) prošlo više od tri godine ili u slučaju dokumentovanog uvećanja tržišne vrednosti nepokretnosti (usled investicionog ulaganja i sl.)

Model 2 – nekretnina nad kojom se uspostavlja hipoteka nije nekretnina koja je predmet kupovine.

LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nekretnine  nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

U ovom modelu postoji mogućnost osiguranja stambenih kredita bez učešća i/ili depozita pod uslovom da procenjena tržišna vrednost nekretnine na koju se stavlja hipoteka mora biti min. 30% veća od iznosa kredita banke (iznos kredita pomnožen sa 1,3 ne sme da pređe procenjenu vrednost nepokretnosti pod hipotekom).

LTV racio za kredite koji se odobravaju za kupovinu, izgradnju i adaptaciju nepokretnosti, a obezbeđuju se hipotekom drugog reda predstavlja odnos zbirnog iznosa neotplaćenog kredita banke obezbeđenog hipotekom prvog reda i kredita banke obezbeđenog hipotekom drugog reda i kupoprodajne cene nekretnine koja se stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100, odnosno odnos zbirnog iznosa neotplaćenog kredita banke obezbeđenog hipotekom prvog reda i kredita banke obezbeđenog hipotekom drugog reda i procenjene vrednosti nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

Način obračuna visine premije osiguranja modela 1 i modela 2:

Valutna indeksacija kredita

LTV≤70

70<LTV≤80

80<LTV≤90

EUR

1,50%

2,50%

3,50%

CHF

1,95%

2,95%

3,95%

*     Ukoliko korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na Banku navedene premije se uvećavaju za 0,25%.


*     Ukoliko je predmet hipoteke neuknjižen, tzv. “ objekat u izgradnji “ , navedene premije se uvećavaju za 0,5%. 

 

*     Ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'', br. 72/2009), na osnovu minimalne tehničke dokumentacije iz članova 188, 189 i 191, navedene premije uvećavaju se za 0,15%. 

 

*     Ukoliko je stepen kreditne zaduženosti  korisnika kredita i solidarnih dužnika  jednak ili veći  od 60%, navedene premije uvećavaju se za 0,5%. 

 

*     Ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika  jednak ili veći od 70%, navedene premije uvećavaju se za 1%.

 

*      Ukoliko je stepen kreditne zaduženosti  korisnika kredita i solidarnih dužnika  jednak ili veći  od 80%, navedene premije uvećavaju se za 1,5%, samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima.