Javni poziv bankama i drugim finansijskim organizacijama

1. Pozivaju se banke i druge finansijske organizacije, koje odobravaju stambene kredite, da ukoliko žele da koriste usluge osiguranja stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: Nacionalna korporacija), podnesu prijavu za zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita sa Nacionalnom korporacijom. Tekst Ugovora sa pratećom dokumentacijom, Nacionalna korporacija će dostaviti bankama i drugim finansijskim organizacijama, u roku od tri dana od dana podnošenja prijave.

2. Prijava iz tačke 1. ovog javnog poziva obavezno sadrži:

 • naziv i sedište, broj rešenja registarskog suda, broj rešenja Narodne banke Srbije o izdavanju dozvole za rad, matični broj, poslove koje obavlja u smislu Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama, organizaciju, mrežu, status organizacionih delova i ovlašćenja organizacionih delova u pravnom prometu;
 • osnovne podatke o poslovnoj i razvojnoj politici banke ili druge finansijske organizacije, a naročito podatke o planiranim sredstvima za plasman u stambene kredite, planiranoj strukturi kredita po ročnosti, politici kamatnih stopa, visini provizija i drugim uslovima za odobravanje kredita.

3. Uz prijavu za zaključenje ugovora Banka podnosi dokumentaciju iz koje se može sagledati njena organizacija i poslovanje, a naročito:

 • ugovor o osnivanju i statut banke,
 • rešenje registarskog suda sa prilozima o upisu banke u sudski registar,
 • kopiju rešenja NBS o izdavanju dozvole za rad,
 • poslednji godišnji i periodični bilans stanja i uspeha,
 • poslednji reklasifikovani bilans stanja i uspeha,
 • izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji poslednjeg godišnjeg obračuna,
 • poslednji izveštaj o usklađenosti poslovanja sa odredbama Zakona o bankama idrugim finansijskim organizacijama dostavljen Narodnoj banci Srbije,
 • podatke o licima s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,

4. O izboru banaka i drugih finansijskih organizacija sa kojim će Nacionalna korporacija zaključiti ugovor iz tačke 2. ovog javnog poziva odlučuje Upravni odbor ceneći sve okolnosti iz prijave i priložene dokumentacije uz prijavu, a naročito:

 • obim i strukturu sredstava koje Banka planira da odobri za plasman u obliku stambenih kredita, u ukupnom iznosu i po ročnosti,
 • visinu kamatnih stopa, visinu provizija i druge uslove po kojima banka odobrava kredite,
 • stepen naplativosti po do sada odobrenim, dospelim kreditima banke,

Prijave dostaviti na adresu:

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/ 38- 17- 900 i putem mejla info@nkosk.co.rs.