Dobrodošli!

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) je relativno nova institucija na tržištu stambenih kredita. Osnovana je Zakonom o NKOSK u maju 2004. godine, a počela je sa radom u oktobru iste godine. Koncept Nacionalne korporacije baziran je na kanadskom modelu i urađen u saradnji sa Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), ustanovom sa pedesetogodišnjim iskustvom koja je zaslužna za izuzetno funkcionisanje tržišta stambenog kreditiranja u Kanadi.

Za kratko vreme koliko postoji, Nacionalna korporacija je uspela da svojim delovanjem značajno poboljša uslove koji vladaju na tržištu stambenih kredita i da zajedno sa Vladom RS, kroz programe dugoročnog stambenog kreditiranja, omogući građanima Srbije, čiji broj svakodnevno raste, da reše problem stambenog pitanja. 

Kako?

Nacionalna korporacija osigurava kredite koje banke odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina, a koji su obezbeđeni hipotekom. Za sada NKOSK ima potpisane Ugovore o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu stambenih kredita sa 23 banke u Srbiji. Na bazi tih ugovora, poslovna banka nudi Korporaciji na osiguranje  svaki pojedinačni kredit koji zadovoljava uslove postavljene od strane Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Odlukom da je prihvatila osiguranje određenog kredita, NKOSK  preuzima deo rizika nenaplativosti tog kredita, što u praksi znači da 75% neto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog kredita snosi Korporacija. Preuzimanjem dela rizika, Nacionalna korporacija snižava ukupan rizik banke, što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje svom klijentu.

Takođe, Nacionalna korporacija učestvuje u realizaciji programa i uredbi Vlade Republike Srbije vezanih za subvencionisanje stambenih kredita iz budžeta RS. U zavisnosti od programa ili uredbe, broj banaka koje učestvuju u njihovoj realizaciji varira. Pored programa i uredbi Vlade RS kojima se subvencionišu stambeni krediti građana RS, od 2008. godine krenuli su i posebni programi namenjeni zaposlenima u zdravstvu (2008.) i profesionalnim vojnim licima (2008-danas).