Banke koje učestvuju u realizaciji Programa subvencija za PVL u 2017. godini

* Redosled banaka je definisan datumom potpisivanja Ugovora