Обрачун и висина премија осигурања

Висина премије осигурања

Модел 1 – некретнина која се купује је истовремено и некретнина на коју се успоставља хипотека.

ЛТВ рацио представља однос износа кредита банке и купопродајне цене некретнине, односно процењене вредности непокретности уколико је нижа од купопродајне цене, која се купује и ставља под хипотеку помножен са 100.

 Код стамбених кредита којима се рефинансира неосигуран кредит*, који накнадно испуне услове за осигурање*, односно код којих се купопродајна цена одређује као проценат у односу на процењену вредност непокретности (куповина у вансудском/судском поступку принудне продаје непокретности), ЛТВ рацио представља однос износа кредита банке и процењене вредности непокретности која се купује и ставља под хипотеку помножен са 100.

Kод стамбених кредита којима се рефинансира неосигуран кредит, односно који накнадно испуне услове за осигурање ЛТВ рацио обрачунава на процењену вредност, примењује се у случају да је од момента закључења уговора о кредиту (који је предмет рефинансирања или накнадног осигурања) прошло више од три године или у случају документованог увећања тржишне вредности непокретности (услед инвестиционог улагања и сл.)

 

Модел 2 – некретнина над којом се успоставља хипотека није некретнина која је предмет куповине.

ЛТВ рацио представља однос износа кредита банке и процењене вредности некретнине  над којом се успоставља хипотека помножен са 100.

У овом моделу постоји могућност осигурања стамбених кредита без учешћа и/или депозита под условом да процењена тржишна вредност некретнине на коју се ставља хипотека мора бити мин. 30% већа од износа кредита банке (износ кредита помножен са 1,3 не сме да пређе процењену вредност непокретности под хипотеком).

ЛТВ рацио за кредите који се одобравају за куповину, изградњу и адаптацију непокретности, а обезбеђују се хипотеком другог реда, представља однос збирног износа неотплаћеног кредита банке обезбеђеног хипотеком првог реда и кредита банке обезбеђеног хипотеком другог реда и купопродајне цене некретнине која се ставља под хипотеку помножен са 100, односно, однос збирног износа неотплаћеног кредита банке обезбеђеног хипотеком првог реда и кредита банке обезбеђеног хипотеком другог реда и процењене вредности некретнине над којом се успоставља хипотека помножен са 100.

Начин обрачуна висине премије осигурања модела 1 и модела 2:

Валутна индексација кредита

ЛТВ≤70

70<ЛТВ≤80

80<ЛТВ≤90

EUR

1,50%

2,50%

3,50%

CHF

1,95%

2,95%

3,95%

*     Уколико корисник кредита нема ризико животно осигурање винкулирано на Банку наведене премије се увећавају за 0,25%.


*     Уколико је предмет хипотеке неукњижен, тзв. “ објекат у изградњи “ , наведене премије се увећавају за 0,5%. 

 

*    Уколико је предмет хипотеке објекат легализован по основу Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009), на основу минималне техничке документације из чланова 188, 189 и 191, наведене премије увећавају се за 0,15%. 

 

*   Уколико је степен кредитне задужености  корисника кредита и солидарних дужника  једнак или већи  од 60%, наведене премије увећавају се за 0,5%. 

 

*   Уколико је степен кредитне задужености корисника кредита и солидарних дужника  једнак или већи од 70%, наведене премије увећавају се за 1%.

 

*   Уколико је степен кредитне задужености  корисника кредита и солидарних дужника  једнак или већи  од 80%, наведене премије увећавају се за 1,5%, само у случају када је 80% или више обавеза уговорено у динарима.