Обавештење поводом писања појединих медија у вези са трошком премије осигурања

Четвртак, 31. август 2017.

Поводом писања појединих медија о првостепеној пресуди којом је утврђено да су банке трошак премије осигурања стамбених кредита пребацивале на кориснике кредита, Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, без намере да коментарише одлуке судова, истиче следеће чињенице. Корисници услуге осигурања кредита су банке или друге финансијске организације са којима Корпорација има закључен уговор о осигурању кредита и регулисању међусобних обавеза у пословима осигурања кредита за обезбеђење дела кредита које банке или друге финансијске организације  одобравају физичким лицима.

На бази тог уговора, пословне банке нудe Корпорацији на осигурање сваки појединачни кредит који задовољава услове постављене од стране Националне корпорације за осигурање стамбених кредита. Одлуком да је прихватила осигурање одређеног кредита, Корпорација  преузима део ризика ненаплативости тог кредита (у случају да након реализоване принудне продаје остварена цена није довољна да покрије цео износ дуга). Преузимањем дела ризика, Национална корпорација снижава укупан ризик банке, што утиче на смањење каматне стопе коју банка наплаћује свом клијенту (уколико је каматна стопа за осигурани кредит нижа за 2%, за  кредит од 30.000 евра, са периодом отплате од 25 година, корисник кредита ће на име камате платити око 10 хиљада евра мање). 

Тиме се за кориснике, а имајући у виду дужину периода отплате стамбеног кредита, остварују значајне финансијске користи у вишеструко већем износу од износа наплаћене премије, тако да нису тачни наводи да корисници осигурањем стамбеног кредита не остварују користи.

Питање плаћања трошкова у вези са одобрењем стамбених кредита је регулисано релевантним одредбама Закона о заштити корисника финансијских услуга, које предвиђају обавезу банке да све трошкове у вези са споредним услугама, а које представљају услов за коришћење финансијске услуге, представе транспарентно и у складу са законским одредбама. Правилном применом законских прописа штите се интереси свих учесника у поступку одобравања стамбених кредита.